Johtamisen johtaminen

maalis 1, 2021 | Blogikirjoitukset

Johtamisen johtaminen tarkoittaa niitä toimintamalleja ja käytänteitä ja sellaista systemaattista osaamisen kehittämistä, jolla varmistetaan organisaatiossa riittävä esihenkilötyön ja johtamisen samankaltaisuus, jättämällä kuitenkin esihenkilölle tilaa hyödyntää omaa persoonaansa ja vahvuuksiaan johtamistyössä.

Tarkastellaan aluksi viittä, osin provosoivaa väitettä esihenkilötyöstä ja johtamisesta.

  1. Esihenkilö hyödyntää niitä yksilöiden ja tiimin johtamisjärjestelmiä, jotka ovat “aina olleet käytössä” tai jotka hän on perinyt edeltäjältään.
  2. Esihenkilötyö perustuu esimiehen henkilökohtaiseen näkemykseen siitä, mikä työssä on tärkeää. Tähän vaikuttavat hänen oma persoonansa ja orientaatio sekä esimiehen vastuulla olevat muut tehtävät. Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi asiakastyö tai myyntivastuut, jotka käytännön arjessa usein priorisoituvat ihmistenjohtamistehtävän edelle.
  3. Esihenkilöt toteuttavat mahdollisia organisaation esihenkilötyön ja johtamisen toimintamalleja ja prosesseja vaihtelevasti. Esimiehiltä ei välttämättä edes edellytetä näiden toimintamallien tai prosessien noudattamista.
  4. Esihenkilö jää johtamistehtävänsä kanssa yksin. Johtamisesta puhutaan organisaatiossa vähän, ja monen esihenkilön esihenkilö ei erityisesti keskity johtamisen sparraamiseen omassa ohjaustyössään.
  5. Esihenkilön johtamisosaamisen kehittäminen on esimiehen omalla vastuulla. Organisaatiossa ei ole strategialähtöistä tavoitetta eikä toimintamalleja johtamisen kehittämiselle.

 

Mikäli edes jokin näistä väitteistä pitää paikkansa teidän organisaatiossanne, on aika fokusoida johtamisen johtamiseen!

 

Mitä johtamisen johtaminen on

Johtamisen johtaminen tarkoittaa niitä toimintamalleja ja käytänteitä ja sellaista systemaattista osaamisen kehittämistä, jolla varmistetaan organisaatiossa riittävä esihenkilötyön ja johtamisen samankaltaisuus, jättämällä kuitenkin esihenkilölle tilaa hyödyntää omaa persoonaansa ja vahvuuksiaan johtamistyössä.

Tyypillisiä esimerkkejä johtamisen johtamisesta on se, että organisaatiolla on oma määritelmänsä hyvästä ja tavoitteen mukaisesta johtamisesta ja esihenkilötyöstä sekä esihenkilön rooliin kuuluvista tehtävistä. Tässä määritelmässä on kuvattu yksilö- ja tiimitason johtamistoimenpiteet ja -käytänteet sekä esimiehen viestintävastuut ja -tehtävät. Usein nämä “johtamisen periaatteet” tai “esihenkilötyö meidän organisaatiossamme” kuvaa hyvät johtamiskäytännöt ja antaa silti esihenkilölle myös sopivasti vapauksia soveltaa käytäntöjä.

Tällä johtamisen tavoitekuvauksella ja määrittelemällä siihen liittyvät toimenpiteet voidaan kuvata myös organisaation johtamislupaus.

 

Miksi johtamista tulisi johtaa

Koska johtamisen ytimessä on asioiden aikaansaaminen ihmisten toiminnan kautta ja ihmisten kanssa, tulee johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä johtamisen johtamiseen panostaa.

Onnistuakseen esihenkilötyössä esihenkilöiden tulee saada tukea tehtävässään. Tuki voi olla valmennuksia, fasilitoitua tai vapaamuotoista esihenkilöiden keskinäistä sparrausta tai yksilöllistä- ja pienryhmäcoachingia – menetelmiä johtamistehtävän tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen on paljon. Myös organisaation sisäiset vertaistukiryhmät toimivat hyvin kehittymisen apuna. Tärkeä elementti on myös johtamistehtävään saatu tuki esihenkilön omalta johtajalta, HR:ää tai muuta tukifunktiota unohtamatta.

 

Mistä tiedämme, että johtaminen kehittyy

Lopuksi on vielä yksi keskeinen johtamisen johtamisen elementti: johtamisen ja esihenkilötyön arviointi.

Käytännössä tätä voidaan toteuttaa monella tavalla. Olennaista on arvioinnin säännöllisyys sekä sen pohjalta tehtävät kehittämistoimenpiteet. Näiden tulee kohdentua oikealla tavalla kehittymistä eniten tarvitseville – ei vain niille, jotka kehittymismahdollisuuksia haluavat hyödyntää.

 

Esihenkilötyö ei ole palkinto onnistumisesta asiantuntijana

Yksi osa johtamisen johtamista on myös ymmärtää, että esihenkilötyö ei sovi kaikille.

Mikäli esihenkilö ei halua tai kykene toteuttamaan organisaation johtamisen mallia, tulee organisaatiossa aina olla rohkeutta harkita uuden esihenkilön valitsemista. Esihenkilönä toimineelle henkilölle löytynee organisaatiosta todennäköisesti mielenkiintoinen asiantuntijarooli ja ihmistenjohtamistehtävään voidaan valita henkilö, joka haluaa aidosti panostaa johtamiseen ja ihmisiin.

 

Haluatko jutella johtamisesta, teidän organisaation esihenkilötyöstä tai sen kehittämisestä? Ota yhteyttä if.ne1664633693nolav1664633693cc@an1664633693nim1664633693 tai 050 5402 530.